سود و زیان ناشی از تبدیل ارز در صورتهای مالی ثبت می شود. تغییر در ترجمه ارز خارجی جزئی از درآمد کل انباشته شده دیگر است که در صورتهای تلفیقی سهام شرکت در سهام و ارائه شده به ترازنامه تلفیقی تحت سهام سهامداران ارائه شده است. اگر شرکتی فعالیتهایی در خارج از کشور داشته باشد که کتابها را به ارز خارجی نگه می دارد ، روش فوق را در یادداشتهای صورتهای مالی تلفیقی تحت عنوان “یادداشت 1 – خلاصه سیاستهای مهم حسابداری” یا چیزی که واقعاً مشابه است ، افشا خواهد کرد . مبحث تدوین استانداردهای حسابداری مالی ( FASB ) مبحث کدگذاری استاندارد 830 با عنوان “موضوعات ارزی” ، راهنمای جامع سنجش و ترجمه صورتهای مالی ارزی کاربردی یک نهاد خارجی را ارائه می دهد. غذاهای اساسی ترجمه ارز فرایند تبدیل نتایج مالی شرکتهای تابعه خارجی یک شرکت مادر به ارز عملکردی آن است. شرکت ها باید گزارش دهند با استفاده از ارز محیطی که در آن در درجه اول پول نقد تولید و گسترش می یابد. ترجمه های ارزی از نرخ ارز در پایان دوره گزارش شده برای دارایی ها و بدهی ها استفاده می کنند ، نرخ ارز در تاریخی که درآمد یا هزینه را برای صورت درآمد و یک تاریخچه تاریخی در تاریخ ورود به سهام صاحبان سهام به رسمیت شناختند. سود و ضرر ناشی از تبدیل ارز در صورتهای تلفیقی سهام شرکت از سهامداران ثبت می شود. http://tinyurl.com/y8yql34u https://rebrand.ly/2i8pmnz https://bit.ly/2W1EMVl https://is.gd/7pFS4L https://v.ht/7ZmL https://plink.ir/ccNqE https://u.nu/-lpby https://clck.ru/NA8Yb http://ulvis.net/Dcj9 https://cutt.ly/Ryp7h6B https://shrtco.de/NF5Sz منبع: https://1da.ir/EzwWI باید های ترجمه حسابداری