250,000 نوزادان ممکن است به مرگ غیر مستقیم با توجه به COVID-19. بدترین سناریو: 1.2 میلیون نوزاد در سراسر جهان مطالعه می گوید:

Homeهیرلد تریبون250,000 نوزادان ممکن است به مرگ غیر مستقیم با توجه به COVID-19. بدترین سناریو: 1.2 میلیون نوزاد در سراسر جهان مطالعه می گوید:
آهنگ پیشواز همراه اول