با وجود افزایش DeSantis دفاع بازگشایی: “هیچ توجیهی نیست برای حرکت به جلو”

Homeهیرلد تریبونبا وجود افزایش DeSantis دفاع بازگشایی: “هیچ توجیهی نیست برای حرکت به جلو”
آهنگ پیشواز همراه اول