اگر مغلوب ساختن پیشی جستن اعلام حکومت نظامی با توجه به Coronavirus می تواند او را به حالت تعلیق در انتخابات ؟

Homeتراث دیگاگر مغلوب ساختن پیشی جستن اعلام حکومت نظامی با توجه به Coronavirus می تواند او را به حالت تعلیق در انتخابات ؟
آهنگ پیشواز همراه اول