‘طوفان کامل’: پال خواستار قطع بودجه دولت پلیس COVID-19 منجر به بزرگترین پلیس کاهش بودجه در دهه

Homeهیرلد تریبون‘طوفان کامل’: پال خواستار قطع بودجه دولت پلیس COVID-19 منجر به بزرگترین پلیس کاهش بودجه در دهه
آهنگ پیشواز همراه اول