كتاب خوشنويسي انگليسي tagged posts

کتاب لاتین

معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ کتاب لاتین و ارتباطات اسلامی از ایجاد نمایشگاه کتاب بین ایران و افغانستان در مزارشریف با حضور 30 ​​ناشر ایرانی و 11 ناشر افغان خبر داد.
نمایشگاه کتاب ایرانی – افغانستانی در مزار شریف
معیتبا نوروزی ، معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس مشاور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ، در مصاحبه با خبرگزاری ایران ، از نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان خرید کتاب خارجی خبر داد: بی برای قرار گرفتن در صفحه بعد ، کتاب را نبندیم … “یک بره در مزارشریف پرورش داده شده است...

Read More