نمونه نامه درخواست چاپ کتاب tagged posts

درخواست کتاب

هفته بیست و هشتم کتاب جمهوری اسلامی ایران از 15 تا 15 نوامبر با شعار “دانش؛ “مانایی” برگزار می شود. سازمانها و م institutionsسسات مختلف با در نظر گرفتن زمان صرف شده برای خرید کتاب درخواست کتاب، اقداماتی را برای کاهش مشکلات در این زمینه و افزایش سرانه مطالعه انجام می دهند.

مهدی حسین زادگان ، مدیر انتشارات ققنوس ، با اشاره به تأثیر اپیدمی 19 کووید و درخواست کتاب مشکلات اقتصادی در هفته کتاب ، بر لزوم پرداختن به این هفته در قالب یک طرح ملی تأکید کرد.

هفته کتاب ف...

Read More