زک اندرسون: Gruters می گوید: RNC کنوانسیون در جکسنویل امن خواهد بود

Homeهیرلد تریبونزک اندرسون: Gruters می گوید: RNC کنوانسیون در جکسنویل امن خواهد بود
آهنگ پیشواز همراه اول